Des de 1982, especialistes en distribució de
material escolar per a centres educatius

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

En les ocasions en què l'usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se us informarà en cas que l'emplenament d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per a desenvolupament correcte de l'operació realitzada.

 

Fins del tractament a què es destinen les dades personals
 

Les dades personals són recollides i gestionades per Fins del tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionades per El Ruc Savi S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l'usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de El Ruc Savi S.L. , així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l'usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel lloc web.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o els usos que es donarà a la informació recopilada amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l'usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de El Ruc Savi S.L. , així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l'usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel lloc web.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o els usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: El Ruc Savi S.L., o fins que l'usuari sol·licite la supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.


Destinataris de les dades personals
 

Les dades personals de l'usuari seran compartides amb els destinataris o categories de destinataris següents: (indicar)

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment que s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té intenció de transferir les dades, així com de l‟existència o absència d‟una decisió d‟adequació de la Comissió.


Dades personals de menors d'edat 
Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals de forma lícita per El Ruc Savi S.L.. Si es tracta d'un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

 

Secret i seguretat de les dades personals  
El Ruc Savi S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

No obstant això, pel fet que El Ruc Savi S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l'usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals  
L'usuari té sobre El Ruc Savi S.L. i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals: - Dret d'accés: és el dret de l'usuari a obtenir confirmació de si El Ruc Savi S.L. està tractant o no les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que El Ruc Savi S.L. hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen de les dades esmentades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d'aquestes dades.
- Dret de rectificació: és el dret de l'usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del t ractament, incomplets.
- Dret de supressió: és el dret de l'usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'usuari hagi retirat el consentiment al tractament i aquest no tingui una altra base legal; l'usuari s'oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s'han de suprimir en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
- Dret a la limitació del tractament: és el dret de l'usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L'usuari té dret a obtenir la limitació del quan impugni l'exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'usuari s'hagi oposat al tractament.
-Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
- Dret d'oposició: és el dret de l'usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per El Ruc Savi S.L..
- Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: és el dret de l'usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.
 

Així doncs, l'usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita adreçada al responsable del tractament amb la referència "RGPD-El Ruc Savi S.L.", especificant:

-Nom, cognoms de lusuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
-Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.
-Domicili a efectes de notificacions.
-Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.
 

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

-Adreça postal:
-Correu electrònic: 

 

Enllaços a llocs web de tercers


El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de El Ruc Savi S.L., i que per tant no són operats per El Ruc Savi S.L.. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.


Reclamacions davant de l'autoritat de control


En cas que l'usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En el cas dEspanya, lautoritat de control és lAgència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).


Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa


Cal que l'usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir-hi forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc web implicarà l'acceptació de la Política de Privadesa.

El Ruc Savi S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privadesa seran notificats de manera explícita a l'usuari.

Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada el dia El Ruc Savi S.L. per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) ia la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.